Amount và Number là hai danh từ chỉ số lượng. Tuy nhiên cách sử dụng 2 từ này là khác nhau phụ thuộc vào loại danh từ được sử dụng trong câu. Chúng ta cùng xem các ví dụ sau đây:

 

I've saved a considerable number of money.

 I've saved a considerable amount of money.

 

 I've sold an amount of cars.

 I've sold a number of cars.

 

Chúng ta sử dụng Amount với các danh từ không đếm được.

Chúng ta sử dụng Number với các danh từ đếm được.

Sponsored links