Hai từ Produce và Manufacture đều có nghĩa là sản xuất. Nhưng cách dùng hai từ này trong tiếng anh như thế nào. Phân biệt sự khác nhau giữa Produce và Manufacture chúng ta cùng xem các ví dụ sau đây:

 

This company produces washing machines. 

 This company manufactures washing machines. - Công ty này sản xuất máy giặt

 

 Poor light manufactures weak plants. 

 Poor light produces weak plants. - Thiếu ánh sáng làm cho các cây yếu

 

Chúng ta dùng từ Produce để nói về việc làm, sản xuất thứ gì đó là kết quả của quá trình tự nhiên.

Trong khi đó chúng ta dùng từ Manufacture khi nói về sản xuất ra ô tô, thiết bị, máy móc từ nhà máy.

Sponsored links