Khi dùng hai từ Infer và Imply rất dễ nhầm về cách dùng. Phân biệt sự khác nhau giữa Infer và Implynhư thế nào? Chúng ta cùng xem các ví dụ sau đây để hiểu rõ Infer và Imply.

 

Her remark infers that he is wrong.

 Her remark implies that he is wrong.

 

 It is impossible to imply final results from these statistics.

 It is impossible to infer final results from these statistics.

 Như vậy:

Chúng ta dùng Imply để đề xuất một việc gì đó đúng nhưng không trực tiếp. 

Chúng ta dùng Infer để đưa ra kết luật (quan điểm) từ chân lý hoặc thông tin mình có ( cấu trúc infer sth from sth)

Sponsored links