Chúng ta rất hay nhầm lẫn cách sử dụng giữa 3 từ Some time với Sometime và Sometimes? Cách phân biệt cách dùng Some time; Sometime và Sometimes như thế nào? Chúng ta hãy xem các ví dụ sau đây:

 

He needs sometime to think about it.

He needs sometimes to think about it.

 He needs some time to think about it.

 

 I'll have a vacation some time in July.

 I'll have a vacation sometimes in July.

 I'll have a vacation sometime in July.

 

 Sometime I go to work by bus.

 Some time I go to work by bus.

 Sometimes I go to work by bus.

 

Chúng ta dùng Some time khi cần một khoảng thời gian để xem xét.

Chúng ta dùng Sometime khi nói tới thời gian trong quá khứ hoặc tương lai nhưng không biết chính xác là khi nào.

Chúng ta dùng Sometimes khi nói tới việc gì đó xảy ra thường xuyên nhưng không phải luôn luôn xảy ra.

Sponsored links