Cả 2 từ Politic và Political đều là tính từ. Vậy cách dùng 2 từ này có gì khác biệt. Sự khác nhau giữa Politic và Political là gì? Chúng ta xem các ví dụ sau đây để hiểu rõ sự khác nhau giữa Politic và Political.

 

John is a political business man.

John is a politic business man.

Education has become a politic battleground.

Education has become a political battleground.

 

Vậy sự khác nhau giữa PoliticPolitical là gì?

Chúng ta ghi nhớ:

 

Politic: nghĩa là thận trọng, cẩn thận, khôn khéo, khôn ngoan

Political: liên quan đến trính trị, chính phủ

 

Chúng ta hãy luyện tập bài tập phân biệt sự khác nhau giữa PoliticPolitical dưới đây:

 

 

------

 

TS. Ba Đỗ

Sponsored links