Chúng ta thấy rằng một số câu dùng all is một số câu dùng all are. Vậy sự khác nhau ở đây là gì? Chúng ta xem ví dụ sau:

 

✗ All the water are polluted.

✓ All the water is polluted.

✗ All the windows has locks.

✓ All the windows have locks.

✗ All of it are red.

✓ All of it is red.

 

Khá phức tạp phải không? Tuy nhiên chúng ta ghi nhớ quy tắc sau đây:

 

1. Khi all đi với danh từ không đếm được hoặc danh từ đếm được số ít. Chúng ta dùng động từ số ít (Singular verb)

Ví dụ:

All the money is sent.

 

2. Khi all đi với danh từ số nhiều chúng ta dùng động từ dạng số nhiều (plural verb).

Ví dụ:

All of my friends are boys.

 

3. Trong trường hợp không rõ ràng thì chú ý tới ý người nói muốn ám chỉ việc gì thì sẽ chia ở dạng số ít hay số nhiều.

Ví dụ:

All is/are quiet in the sun.

Ở đây cả isare đều đúng. Chúng ta cần xem ý người nói ám chỉ là "all of it" hay "all of them" nếu là all of it thì là is còn all of them thì là are.

 

--------

TS. Ba Đỗ

Sponsored links