Sự khác nhau giữa As và Like là gì? Về nghĩa ta tưởng chúng giống nhau tuy nhiên cách sử dụng lại khác nhau. Cách phân biệt sử dụng giữa As và Like như thế nào? Chúng ta xem các ví dụ sau đây:

 

Don't do like he does.

Don't do as he does.

He looks like a movie star.

 

Vậy sự khác biệt trong cách dùng giữa As và Like ở đây là gì?

 

Chúng ta ghi nhớ quy tắc sau đây:

- Chúng ta sử dụng As + S + Verb

Ví dụ: Nobody can do as she does - Không ai làm được như cô ấy

 

- Chúng ta sử dụng Like + danh từ (noun) hoặc đại từ (pronoun).

Ví dụ: Jame speaks Japanese like a native speaker. - Jame nói tiếng Nhật như người bản địa.

 

- So sánh: Khi đứng sau like và as là một danh từ thì nghĩa hoàn toàn khác nhau khi so sánh.

Ví dụ:

She cooks like a chef (she is not a chef). - Cô ấy nấu như là đầu bếp (thực ra cô ấy không phải là đầu bếp)

She cooks as a chef (she is a chef). - Cô ấy nấu như đầu bếp (cô ấy là đầu bếp thật)

- Khi sử dụng làm ví dụ ta dùng like nhưng phải là such as.

Ví dụ:

He prefers fish like salmon.

He prefers fish such as salmon.

 

-------------

TS. Ba Đỗ

Sponsored links