Sự khác nhau giữa Although và But là gì?. Cách phân biệt sử dụng giữa Although và But như thế nào? Chúng ta xem các ví dụ sau đây:


Although I am small, but I run faster than him.

Although I am small, I run faster than him.

It is an old book, although it is very interesting.

It is an old book, but it is very interesting.

 

 

Although: Chúng ta sử dụng Although khi mệnh đề này trái ngược với mệnh đề khác trong cùng một câu.

But: Chúng ta sử dụng But khi liên kết 2 từ hoặc cụm từ mà nghĩa đối lập. Không sử dụng But ở đầu câu trong văn viết.

Ghi nhớ rằng Although và But không bao giờ sử dụng cùng nhau.

 

Chúng ta hãy luyện tập bài tập phân biệt sự khác nhau giữa Although và But dưới đây:


 

------

TS. Ba Đỗ

Sponsored links