Cách dùng mạo từ the trong tiếng Anh như thế nào để tránh nhầm lẫn? Chúng ta chú ý trong tiếng Anh có 2 loại mạo từ đó là mạo từ bất định và mạo từ xác định. Mạo từ "the" là mạo từ xác định. Vậy cách dùng như thế nào?

Chúng ta xem ví dụ sau:

 

They are going to a moon.

They are going to the moon.

We live on a sixth floor.

We live on the sixth floor.

 

Các dùng mạo từ the:

+ Chúng ta dùng mạo từ the để chỉ người hoặc vật đã xác định hoặc được đề cập trước đó. - Please close the door. Ở đây cả người nghe và người nói đều biết đó là cửa nào.

+ The dùng trước danh từ được xác định bằng cụm từ hay mệnh đề nào đó. - Who is the boy in red?

+ The dùng trước danh từ chỉ vật đó là duy nhất - The earth goes around the sun.

+ The dùng trước danh từ chỉ số thứ tự. - The second floor is blue.

+ The dùng trước tên các đảng chính trị, tên tàu thủy, tên ban nhạc - The Wall is a famous rock band in Vietnam.

+ The + tính từ để nói về một nhóm người cụ thể trong xã hội. - The young, the poor, the rich.

+ The + quốc tịch để nói về người dân của nước nào đó. - The Japanese, The Vietnamese.

+ The + tên người số nhiều để chỉ 1 gia đình. - The Browns - Gia đình nhà Brown.

 

Chúng ta KHÔNG dùng the trong các trường hợp sau:

+ Trước danh từ về môn học, thể thao, nghệ thuật, trò chơi - I can play tennis.

+ Trước danh từ chỉ bữa ăn trong ngày. I don't have breakfast.

+ Trước các danh từ trừu tượng. space, nature, freedom

+ Trước danh từ chỉ ngày trong tuần, tháng, mùa, ngày lễ. Next monday is my birthday.

 

Để luyện tập mạo từ trong tiếng Anh làm bài tập ở đây.

 

-----

TS. Ba Đỗ

Sponsored links