Sự khác nhau giữa Anyway Any Way là gì? Làm sao để phân biệt cách sử dụng Anyway Any Way. Chúng ta hãy xem các ví dụ sau đây để làm sáng tỏ điều này.


How can we help you anyway?

How can we help you in any way?

Any way, why didn't you call me?

Anyway, why didn't you call me?


 

Cách phân biệt:

 

Anyway (one word): Dù sao, dù thế nào đi nữa dùng để nói tới hành động bạn vừa đề cập.

Any way (two words): = bằng bất cứ cách nào, phương pháp nào. Chúng ta thường dùng với cấu trúc "in any way".

 

Chúng ta hãy luyện tập bài tập phân biệt sự khác nhau giữa Anyway Any Way dưới đây:

 

Sponsored links