Sự khác nhau giữa Beside Besides là gì? Làm sao để phân biệt cách sử dụng Beside Besides. Chúng ta hãy xem các ví dụ sau đây để làm sáng tỏ điều này.


Do you now the girl besides Marry?

Do you now the girl beside Marry?

Beside English, I can speak Japanese.

Besides English, I can speak Japanese.

 

Cách phân biệt:

 

BESIDE (Không có "s"): Đây là giới từ có nghĩa là gần, cạnh một ai, cái gì đó.

Trong khi BESIDES (Có "s") : Vừa là giới từ vừa trạng từ với nghĩa là thêm vào; thêm ai, cái gì đó vào.

 

Chúng ta hãy luyện tập bài tập phân biệt sự khác nhau giữa Beside Besides dưới đây:

 

Sponsored links