Sự khác nhau giữa Borrow và Lend là gì? Làm sao để phân biệt cách sử dụng Borrow Lend. Chúng ta hãy xem các ví dụ sau đây để làm sáng tỏ điều này.


May I LEND your car?

May I BORROW your car?

Can you BORROW me $10?

Can you LEND me $10?

 

Cách phân biệt:

 

Chúng ta chú ý rằng BORROW là mượn. Tức là chúng ta mượn cái gì thuộc về ai đó và sẽ trả lại.

Còn LEND có nghĩa là cho mượn. Tức là chúng ta cho ai mượn cái gì đó thuộc về chúng ta và với điều kiện sẽ trả lại.

 

Chúng ta hãy luyện tập bài tập phân biệt sự khác nhau giữa Borrow Lend dưới đây:


Sponsored links