Sự khác nhau giữa Fewer Less là gì? Làm sao để phân biệt cách sử dụng Fewer Less. Chúng ta hãy xem các ví dụ sau đây để làm sáng tỏ điều này.

 

There are LESS people here than yesterday.

There are FEWER people here than yesterday.

We earn FEWER money than last month.

We earn LESS money than last month.

 

Cách phân biệt:

 

Chúng ta sử dụng FEWER trước các danh từ số nhiều (danh từ đếm được). Ví dụ: Xe ô tô, sách, bút, nhà v.v..

Chúng ta sử dụng LESS trước các danh từ không đếm được. Ví dụ: tiền, nước, muối v.v..


Chúng ta hãy luyện tập bài tập phân biệt sự khác nhau giữa Fewer Less dưới đây:


Sponsored links