Cách dùng too và enough thường hay bị nhầm lẫn khi kết hợp với danh từ và tính từ. Mỗi loại có quy tắc riêng khi đi với danh từ hoặc tính từ. Chúng ta hãy xem các ví dụ sau:

 

-  Enough đứng sau tính từ và trạng từ

✗ I will apply for this job. I’m enough experienced.

✓ I will apply for this job. I’m experienced enough.

- Too đứng trước tính từ và trạng từ

✗ Let’s go. We’ve wait long too.

✓ Let’s go. We’ve wait too long.

 

- Chỉ có enough mới đứng trước danh từ hoặc đứng một mình

✓ We didn’t have enough time.

✓ I don’t need any more money. I’ve got enough.

 

- Chỉ dùng too much/too many trước danh từ

✓ There’s too much furniture in this house .

✓There are too many people here.

 

-  So sánh too…. và not enough….

✓ You should take a rest. You’ve worked too hard

✓ She’s lazy. She doen’t work hard enough

Ta ghi nhớ:

Too….mang nghĩa phủ định, cái gì hay ai đó làm gì quá nhiều, quá mức cần thiết.

Not…enough: được dùng khi nói cái gì không đủ, thiếu, hay ai đó làm việc gì đó dưới mức yêu cầu, cần thiết.

 

- Ta dùng enough/ too …(for somebody) to do something (không phải ...for doing something)

✗ Joe’s experienced enough for doing this job.

✓ Joe’s experienced enough to do this job.

✗ She’s too old for taking  up this sport.

✓She’s too old to take up this sport.

---------
Ms. Minh Thu
Sponsored links