Trong tiếng Viêt, end và finish đều có nghĩa là hoàn thành, kết thúc. Tuy nhiên trong tiếng Anh sự khác nhau giữa end và finish phụ thuộc vào cách sử dụng trong cấu trúc câu. Chúng ta cùng xem các ví dụ sau đây về end và finish.

 

Khi theo sau là một tân ngữ trực tiếp, FINISH có nghĩa là hoàn thành.

Ví dụ:

• I have finished my job. (= I have completed my job.) - Tôi vừa hoàn thành công việc của tôi.

• You never let me finish a sentence. (= You never let me complete a sentence.) - Anh không bao giờ cho em nói hết câu.

 

Sau FINISH ta có thể dùng động từ dạng -ing.

Ví dụ:

• Have you finished writing that novel?

 

Khi theo sau là một tân ngữ trực tiếp, END có nghĩa là dừng lại.

• They have decided to end their affair. (NOT They have decided to finish their affair.) - Họ quyết định dừng công việc của họ lại.

 

Sau END không dùng động từ dạng -ing.

• Have you ended writing that novel? - Sai

Khi không theo sau là tân ngữ, end và finish có nghĩa giống nhau.

Ví dụ:

• When does the concert finish/end? - Khi nào buổi hòa nhạc kết thúc?

 

----------

TS. Ba Đỗ

Sponsored links