Cách sử dụng died và dead không có gì là phức tạp, tuy nhiên khi chúng ta không để ý một chút thôi về vị trí vai trò của died và dead thì chúng ta sẽ sử dụng 2 từ này sai. Chúng ta xem ví dụ sau:

 

Dead tính từ do đó nó được sử dụng để bổ trợ cho danh từ.

• It is dead. (NOT It is died.)

• A dead fish (NOT A died fish)

 

Died là dạng quá khứ của và dạng hoàn thành của động từ die. Do đó chúng ta dùng nó là dạng của một động từ.

• It has died. (NOT It has dead.)

• It died last year. (NOT It dead last year.)

 

Hy vọng bạn sẽ không sử dụng 2 từ này sai chức năng của nó.

---------

Ms. Minh Thu

Sponsored links