Người học tiếng Anh hay gặp khó khăn đó là phân biệt cách dùng động từ ở dạng nguyên thể không to hay nguyên thể có to hay dạng doing sau worth. Chúng ta xem các quy tắc sau:

 

Tính từ worth không bao giờ được theo sau bởi To V (infinitive). Ta dùng cấu trúc worth doing something

✗ The book is definitely worth to buy.

✓The book is definitely worth buying.

✗ The ban on using chemical weapons in is worth to discuss.

✓ The ban on using chemical weapons  is worth discussing.

 

Chú ý: Luôn dùng worth ở thể chủ động, cho dù câu đó mang nghĩa chủ động hay bị động. Ta có thể nói ‘this is worth thinking about’ or ‘it is worth thinking about this’:

✗ Science is a subject well worth being taught.

✓ Science is a subject well worth teaching.

---------
Ms. Minh Thu
Sponsored links