- Thông thường thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và thì hiện tại hoàn thành có thể sử dụng thay thế nhau. Tuy nhiên, chúng có ý nghĩa khác nhau trong một vài tình huống khác nhau. Ta cùng xem xét ví dụ sau:

- My hands are very dirty. I’ve been repairing the car.

- The car is OK again now. I’ve repaired it.

Trên đây là 2 VD đúng về cách dùng của 2 thì trên. Tại sao như vậy, ta nhớ ghi quy tắc sau:

 

- Ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn khi muốn nhấn mạnh độ dài của hành động. Người nói không quan tâm tới kết quả của hành động thế nào (đã hoàn thành hay chưa) mà chỉ quan tâm tới hành động đó kéo dài từ bao giờ và hiện tại có đang xảy ra hay không.

Trong VD 1. Tay tôi rất bẩn. Tôi vẫn đang sửa xe ô tô. Như vậy, người nói muốn nhấn mạnh anh ta đã sửa xe khá lâu, từ trong quá khứ, kéo dài tới hiện tại và bây giờ vẫn đang sửa xe.


- Ta dùng thì hiện tại hoàn thành khi muốn nhấn mạnh kết quả của hành động. Người nói không quan tâm tới hành động đó thế nào, xảy ra bao lâu, từ khi nào mà chỉ quan tâm xem kết quả ở hiện tại ra sao.

Trong VD 2. Chiếc xe đã bình thường trở lại. Tôi vừa mới sửa nó. Như vậy, người nói muốn chỉ ra rằng anh ta đã sửa được chiếc xe ô tô(kết quả ở hiện tại), chứ không nhằm nói anh ta sửa từ khi nào, mất bao lâu.

 

Chú ý

- Với ý nghĩa trên ta thường sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để phê bình, phàn nàn về một việc gì đó xảy ra quá lâu hay trong một thời gian dài.

✗ It’s a boring day. It has rained all morning.

✓It’s a boring day. It has been raining all morning.

 

- Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn hoàn thành với câu hỏi How long (cho một hành động đang xảy ra )

✓ How long have you been reading that book?

 

- Một số động từ: know/ like/ believe thường không dùng ở thì tiếp diễn.

✓ I’ve known about it  for a long time (not I’ve been knowing).

 

---------

Ms. Minh Thu

Sponsored links