Trong Tiếng Anh, thay vì nói I don't know, ta có thể sử dụng các cách diễn đạt khác nhau. Tuy nhiên dùng cách nào trong tình huống thế nào không phải ai cũng biết. Để tránh lỗi sai khi sử dụng, ta ghi nhớ cách dùng như sau:

Dun no

1 cách viết của "don’t know", được dùng trong ngôn ngữ nói, khi giao tiếp thường ngày.

VD: "Are you coming out later?" "Dunno. Depends on the weather.

I have no idea/I haven’t a clue/I haven’t the faintest idea

Được dùng khi bạn không có thông tin và bạn không thể đoán được câu trả lời cho một câu hỏi

• "What time does the film start?" "I have no idea."

• "Could somebody please explain how this car ended up in my driveway?" "I haven’t the faintest idea."

How should I know?/Don’t ask me/Search me

Được dùng khi bạn không biết điều gì đó và bạn cảm thấy bị làm phiền khi người khác hỏi bạn về nó.

• Who left this rubbish all over the table?" "How should I know? I’ve only just come home.

• "Why didn’t he call me himself?" "Don’t ask me. I’m only the messenger."

• "Why didn’t he say he wasn’t coming?" "Search me. He never tells me anything."

It beats me

Được dùng để nói rằng bạn không biết hoặc không hiểu điều gì đó.

• "Why did he do such a stupid thing?" "It beats me."

Who knows?/It’s anyone’s guess

Được dùng để nói rằng bạn không biết về điều gì đó bởi vì không ai có thể biết hay đoán ra được điều đó.

• "When will this situation ever be resolved?" "Who knows? It’s been going on for so long now."

• How the situation will develop from here is anyone’s guess.

• "Do you think the store will be open on Sunday?" "Your guess is as good as mine."

Your guess is as good as mine

Được dùng để nói rằng bạn không biết hoặc biết rất ít về một điều gì đó chỉ giống như người hỏi.

• "Do you think the store will be open on Sunday?" "Your guess is as good as mine."

Not as far as I know

Được dùng để nói rằng điều gì đó có thể đúng, nhưng bạn không có đủ thông tin để biết chính xác điều đó có đúng hay không.

• "Has James left the company? I haven’t seen him for ages." "Not as far as I know, but I haven’t seen him recently either."

 

--------

Ms. Minh Thu

Sponsored links