See somebody do something và see somebody doing something về nghĩa tiếng Việt thì đều là nhìn thấy ai làm gì đó. Tuy nhiên tùy vào việc nhìn đó nhất thời hay toàn bộ mà dùng cấu trúc khác nhau.

 

- I saw him do something = he did something (past simple) and I saw this (Tôi chứng kiến hành động từ đầu đến cuối)

Did anybody go out? – I don’t think so, I didn’t see anybody go out

The accident happened. Did you see it? -> Did you see the accident happen?

 

- I saw him doing something = he was doing something (past continuous) and I saw this (Tôi nhìn thấy anh ấy đang giữa chừng làm một việc gì đó. Có nghĩa là tối không chứng kiến anh ta làm toàn bộ hành động mà chỉ vô tình bắt gặpmột phần hành động)

I saw him waiting for the bus (he was waiting for the bus. I saw this when I drove past in my car)

 

- Nếu người nói không có ý định thể hiện rõ hành động được chứng kiến toàn bộ hay một phần thì cả 2 cách dùng trên đều có thể được sử dụng

I’ve never seen her dance

I’ve never seen her dancing

 

- Chú ý: Ta sử dụng 2 cấu trúc trên với một số động từ sau: listen, hear, feel, notice, smell, find.

I heard the birds singing!

Can you smell something burning?

My mom found me playing games when she got home tonight.

---------
Ms. Minh Thu
Sponsored links