Used to do something và used to doing something là 2 cấu trúc mà rất nhiều người học tiếng Anh lúng túng. Về cách sử dụng 2 cấu trúc này hoàn toàn là khác nhau. Chúng ta xem ví dụ sau:

 

- Be used to doing something: khi nói bạn quen làm một việc gì đó (việc đó quen thuộc với bạn vì bạn làm việc đó thường xuyên)

Lưu ý: sử dụng V-ing sau be used to

She is used to drive on the left because she’s lived in Britain a long time.

She is used to driving on the left because she’s lived in Britain a long time.

 

Ta cũng có thể nói get used to doing something

VD: I get used to getting up early.

 

-  Used to do something: khi bạn nói về một thói quen trong quá khứ, không còn xảy ra ở hiện tại

Lưu ý: Sử dụng V-infinitive sau used to

VD: I used to play tennis reasonably well.(Điều này có nghĩa là người nói từng chơi tennis giỏi trong quá khứ, nhưng hiện tại thì không chơi giỏi nữa)

 

---------

Ms. Minh Thu

Sponsored links