Trong tiếng Anh-Anh và Anh Mỹ có sự khác nhau trong cách sử dụng danh từ time. Mặc dù chúng ta nói theo cách nào họ cũng có thể hiểu. Tuy nhiên chúng ta nên nói đúng cách khi ở Anh hoặc Mỹ. Chúng ta hãy xem ví dụ:

 

Để hỏi về giờ hiện tại: What time it is?, thông thường

Trong Anh Anh câu hỏi là:

- ‘Have you got the time?’ or ‘What time do you make it?’

Trong Anh Mỹ là:

- ‘Do you have the time?’ or ‘What time do you have?’

 

Ở Anh, nếu một đứa trẻ có thể đọc được giờ trên mặt đồng hồ, bạn có thể nói

He can tell the time.

Ở Mỹ, bạn nói He can tell time.

 

Trong  British English, ta nói "ten to three" (2:50) or "ten past three" (3:10). Trong American English ta nói "ten of three" or "ten after three".

 

Chú ý: Time có thể được dùng tương đương với money hoặc bất kỳ cái gì đó bạn có thể mua hay sử dụng (metaphor )

I’ve spent a lot of time on this project.

We are running out of time.

You have used up all the time you had left.

We’ve managed to buy ourselves some more time.

I can only afford to spend a few hours on it.

She has every kind of time-saving device.

Her time there was very precious to her.

 

--------
Ms. Minh Thu
Sponsored links