Có nhiều người học tiếng Anh nhầm lẫn information là danh từ đếm được. Và khi dùng dạng số nhiều hay thêm s vào sau thành informations. Tuy nhiên đó là hoàn toàn sai.

 

Information là một danh từ không đếm được, do vậy:

- Nó không bao giờ được dùng ở dạng số nhiều

- Nó không bao giờ được theo sau bởi an hoặc các số đếm  2, 3...


The book contains a lot of useful informations.

The book contains a lot of useful information.

Internet helps people to get an up-to-date information.

Internet helps people to get up-to-date information.

---------
Ms. Minh Thu
Sponsored links