Về nghĩa tiếng Việt thì tell và say đều có thể dịch là nói. Tuy nhiên cách sử dụng chúng lại không hoàn toàn giống nhau trong tiếng Anh. Chúng ta hãy phân tích các ví dụ sau đây để phân biệt rõ hơn:

 

Khác với động từ say, động từ tell luôn được theo sau bởi một tân ngữ chỉ người (người mà đang được ai nói cho điều gì đó)

I  know that what he is telling has already been said many times.

I  know that what he  is telling us has already been said many times.

 

Nếu không muốn đề cập tới một tân ngữ trực tiếp chỉ người, ta dùng say thay cho tell:

As Rosy told in her article, unprocessed meat is good, but processed meat is not.

As Rosy said in her article, unprocessed meat is good, but processed meat is not.

 

Không sử dụng giới từ to sau tell

He told to me that he might be late.

He told me that he might be late.

 

Tuy nhiên, trong một vài cách biểu đạt cố định, tell có thể được theo sau bởi một tân ngữ chỉ vật (cái đang được nói về).Các cụm từ hay dùng như là:

tell a joke, tell a lie, tell a story, tell the time, tell the truth

 

Tell có thể đi với một động từ nguyên thể trong cấu trúc: to tell someone to do something. Không sử dụng say với cách dùng

My mom says me to do the housework.

My mom tells me to do the housework.

 

---------

Ms. Minh Thu

Sponsored links