Make somebody do something hay Make somebody to do something hay Make somebody doing something? Cấu trúc này rất dễ nhầm lẫn đối với người học tiếng Anh đặc biệt sự khác nhau giữa thể chủ động và bị động.

 

Khi muốn nói bắt buộc, yêu cầu ai đó làm việc gì, ta sử dụng cấu trúc: make somebody do something. Chú ý trong cấu trúc này make được theo sau bởi một động từ nguyên thể không to ( V-infinitive)

 

He makes us to learn fifty new words every week.

He makes us new words every week.

Advertising makes us to buy a lot of unnecessary things.

Advertising makes us buy a lot of unnecessary things.

 

Tuy nhiên khi dùng make ở thể bị động, make đi với động từ nguyên thể có to (be made to do something)

VD: She was made to work for 12 hour a day

---------
Ms. Minh Thu
Sponsored links