Về logic trong tiếng Việt chúng ta hay nói chúng tôi đang thảo luận về vấn đề ABC nào đó. Do đó khi nói tiếng Anh chúng ta vẫn hay quen với tư duy tiếng Việt và hay nói We are discussing about ABC. Nhưng đó là cách tư duy và dùng cấu trúc ngữ pháp hoàn toàn sai.

 

Động từ discuss không bao giờ đi với giới từ about. Nó được theo sau bởi một tân ngữ trực tiếp:

 

I would like to discuss about the advantages and disadvantages of students using credit cards.

I would like to discuss the advantages and disadvantages of students using credit cards.

✗ Jury members are not allowed to discuss about the trial.

✓ Jury members are not allowed to discuss the trial.

 

Tuy nhiên chúng ta cũng có thể dùng:

▪  have a discussion about something

▪  talk about something

 

VD: We had a discussion about the new plan.

VD: We talked about the new plan

---------
Ms. Minh Thu
Sponsored links