Thông thường chúng ta sử dụng mạo từ The trước một danh từ đã xác định cụ thể, cả người nghe và người nói đều hiểu đấy là ai, là cái gì trong một tình huống cụ thể. Tuy nhiên khi nào sử dụng school the school không phải người học nào cũng phân biệt được. Chúng ta tìm hiểu ví dụ sau:


1. Peter is ten years old. He goes to school every day. He’s at school now.

2. Today Kate’s mom has gone to the school to see her. She’s at the school now.

 

Trên đây là 2 VD về cách dùng đúng của school và the school. Chúng ta ghi nhớ quy tắc sau:

 

- Trong VD 1, chúng ta nói một đứa trẻ đi học, đứa bé đấy đang ở trường: a child goes to school, is at school now ( là học sinh). Chúng ta không cần thiết phải nghĩ về một ngôi trường cụ thể. Trường học ở đây mang ý nghĩa chung chung, các bạn học sinh đi tới trường để học như một nghĩa vụ hàng ngày. Do đó chỉ cần dùng school trong trường hợp này.

 

- Dùng the school khi nói về một ngôi trường nào đó cụ thể. Trong VD 2, mẹ của Kate không phải là học sinh, cô ấy không đi học hàng ngày. Hôm nay cô ấy muốn gặp Kate nên đến trường để gặp con gái. Ngôi trường này là một danh từ xác định, không phải trường học chung chung, mà là trường học của Kate. Do vậy, ta dùng the school.


- Lưu ý: Sử dụng prison, church, hospital, university and college theo cách tương tự như trên. Chúng ta không dùng the khi đề cập tới những nơi đó một chung chung, khi chức năng của nó được sử dụng với những đối tượng chung chung như doctor, student, teacher, patient….

---------
Ms. Minh Thu
Sponsored links