Hầu hết người học Tiếng anh đều biết rằng each every có nghĩa tương đương nhau (mỗi, hàng…). Thông thường 2 từ này có thể được sử dụng thay thế lẫn nhau.


VD: There’s a television in each room (or every room) of the house

- Tuy nhiên Each và Every không hoàn toàn giống nhau. Chúng ta xem xét sự khác nhau qua ví dụ sau:

 

1. There were four books on the table. Each book was a different color.

2. Tom loves reading. He has read every book in the library.

 

Cách dùng: chúng ta ghi nhớ quy tắc sau:


- Each: thường được sử dụng khi đề cập đến từng đơn vị trong một nhóm số lượng ít. Trong VD 1, each book (in four books ) was a different color – mỗi cuốn sách trong số 4 cuốn sách có màu khác nhau.  Nhóm ở đây gồm 4 cuốn sách, ta sử dụng each thay vì every.

 

- Every: thường được sử dụng khi đến cập đến một nhóm số lượng lớn. Trong VD 2, he has read every book in the library – Tom đã đọc từng cuốn sách có trong thư viện. Nhóm ở đây gồm nhiều các cuốn sách trong thư viện, ta sử dụng every thay vì each.

 

---------

Ms. Minh Thu

Sponsored links