Khi học tiếng Anh có nhiều người học sẽ cảm thấy lúng túng khi phân biệt cách dùng few a few. Cả 2 từ này đều mang nghĩa là ít, một vài, một số,…nhưng có một sự khác nhau trong cách dùng 2 từ này. Để làm rõ sự khác nhau đó, chúng ta xem xét ví dụ sau.


1. I enjoy my life here. I have a few friends and we meet quite often.

2. I enjoy my life here. I have few friends and we meet quite often.

3. Tracy doesn’t like living in London. She has few friends here.

4. Tracy doesn’t like living in London. She has a few friends here.

 

Trong 4 câu trên, câu 1 và câu 3 sai, còn câu 2 và 4 là đúng. Tại sao lại như vậy?

 

Cách dùng: Few a few đều đứng trước các danh từ đếm được ở dạng số nhiều (books, friends …)

- A few: một số, một vài, số lượng nhỏ…nhưng vẫn đủ (mang nghĩa tích cực).

Trong VD 1: a few friends – hàm ý tôi không có nhiều bạn nhưng có đủ bạn để thường xuyên gặp gỡ, có thời gian vui vẻ với nhau.

 

- Few: một số, một vài, số lượng nhỏ…nhưng quá ít, không đủ (mang nghĩa phủ định)

Trong VD 3: few friends – hàm ý cô ấy có quá ít bạn (không nhiều như cô ấy muốn), điều này làm cô ấy không thích sống ở London

---------
Ms. Minh Thu
Sponsored links