Khi học Tiếng Anh, chúng ta sử dụng  cấu trúc So…that / Such…that để nhấn mạnh một sự vật, một hiện tượng…dẫn đến một kết quả mà bạn đang đề cập đến. Tuy nhiên, nhiều người học vẫn bị nhầm lẫn khi nào dùng So, khi nào dùng Such.

 

Chúng ta tìm hiểu ví dụ sau:

1.  He speaks to me in such a way that I always feel he is insulting me.

2. He speaks to me in such way that I always feel he is insulting me.

3. The road surface became so hot that it melted.

4. The road surface became so a hot that it melted.

 

Trong 4 câu trên, câu 1, 3 là đúng, còn câu 2 và 4 là sai. Tại sao lại như vậy?

 

Cách dùng: Chúng ta ghi nhớ quy tắc sau:

- So và Such đều theo sau bởi một mệnh đề, tuy nhiên chúng ta lưu ý 2 điểm sau

 

+ Dùng Such trước các danh từ: Such a/an (adjective) + Noun +That + Clause

VD: He speaks to me in such a way that I always feel he is insulting me. Câu này nhấn mạnh cách anh ấy nói (danh từ) với tôi thực sự khiến tối cảm thấy như thể anh ấy đang nhạo báng tôi. Dùng such a way that là đúng.

 

+ Dùng So trước các tính từ hay trạng từ : So + adjective/adverb + That + Clause

VD: The road surface became so hot that it melted. Câu này nhấn mạnh : bề mặt đường quá nóng (tính từ) đến nỗi mà nó bị chảy. Ta dùng so hot that là đúng.

 

---------

Ms. Minh Thu

Sponsored links