Có rất nhiều người học Tiếng Anh nhầm lẫn cách dùng giữa made ofmade from. Vậy thực sự 2 cách dùng này có gì khác nhau? Chúng ta xem ví dụ sau đây:

 

1. Paper is made of wood.

2. Paper is made from wood.

3. This bag is made of leather.

4. This bag is made from leather.

 

Trong 4 câu trên, câu 2 và 3 và đúng. Câu 1 và 4 là sai. Tại sao lại như vậy.

 

Cách dùng: Chúng ta ghi nhớ quy tắc sau.


+ Chúng ta sử dụng MADE OF khi vật liệu làm ra nó không bị biến đổi hoàn toàn và chúng ta vẫn nhận ra nó.

Ví dụ: This bag is made of leather - Cái túi này được làm từ da. Và chúng ta vẫn nhận ra miếng da làm ra cái túi có thể là da bò, da cá sấu ...

 

+ Chúng ta sử dụng MADE FROM khi vật liệu làm ra nó bị biến đổi hoàn toàn và chúng ta không nhận ra được.

Ví dụ: Paper is made from wood. - Giấy làm từ gỗ. Chúng ta không nhận ra giấy là gỗ nữa vì nó đã bị biến đổi hoàn toàn.

 

--------------

TS. Ba Đỗ

Sponsored links