Trong rất nhiều câu hỏi tìm lỗi sai trong câu có hỏi học sinh cách phân biệt giữa too và too much, too many. Tuy nhiên các lỗi này thường hay bị nhầm lẫn. Vậy sự khác nhau trong cách dùng chúng như thế nào? Chúng ta xem ví dụ sau đây:

 

1. I was too much tired yesterday.

2. I was too tired yesterday.

3. There are too much factories near here.

4. He has too money.

 

Trong các câu trên đây câu nào đúng câu nào sai? Để trả lời được chúng ta cùng xem quy tắc sử dụng too/too much.

+ Chúng ta sử dụng too trước các tính từ và trạng từ (adjectives and adverbs).

Như ví dụ trên câu 2 sử dụng đúng đó là: I was too tired yesterday. (too + adjective)

+ Chú ý: Chúng ta không được dùng too sau "a/an".

Ví dụ: That is too high a price to pay.

+ Chúng ta sử dụng too much trước các danh từ.

Ví dụ: I don't have too much time.

+ Chúng ta nhớ cấu trúc be too much for sb để diễn tả một việc gì đó rất khó để ai đó có thể làm.

Ví dụ: Working full-time is too much for me.

+ Đối với các danh từ đếm được ta dùng too many thay cho too much.

Ví dụ: There are too many factories near here.

 

Như vậy bạn đã biết trong 4 câu ví dụ ban đầu câu nào đúng câu nào sai rồi chứ?

----------

TS. Ba Đỗ

 

Sponsored links