Một số bạn học hay nhầm lẫn cách sử dụng join và join in. Vậy khi nào ta dùng join và khi nào ta dùng join in?

 

Chúng ta xem xét các ví dụ sau đây:

 

1. My friend and I have joined an English club. - Đúng

 

2. My friend and I have joined in an English club. - Sai

 

3. John laughed loudly, and Kate joined. - Sai

 

4. John laughed loudly, and Kate joined in. Đúng

 

+ Chúng ta sử dụng join khi nói tới người tham gia trở thành thành viên của tổ chức, nhóm, hoặc câu lạc bộ.

 

- My friend and I have joined an English club. - Tôi và bạn tôi tham gia câu lạc bộ tiếng anh (Trở thành thành viên của câu lạc bộ)

 

+ Chúng ta sử dụng join in khi nói tới sự tham gia hoạt động mà một nhóm người đang thực hiện hoặc ai đó tiến hành.

 

- Watch what the people are doing and then join in - Hãy xem họ làm gì rồi tham gia.


- John laughed loudly, and Kate joined in. - John phá lên cười và Kate tham gia.

 

----------

TS. Ba Đỗ

 

Sponsored links