Chúng ta xem ví dụ sau đây:

 

1. I don't like that car, because I am disinterested in its color. - Sai

2. I don't like that car, because I am uninterested in its color. - Đúng

 

Trong ví dụ này ta thấy rằng cả uninterested disinterested đều có vẻ như là dạng phủ định của interested nhưng thực tế không phải như vậy và nghĩa của 2 từ này hoàn toàn khác nhau.

 

+ Uninterested có nghĩa là không thích,  buồn tẻ, thiếu hấp dẫn.

Ví dụ:

- I am not interested in sad movies = I am uninterested in sad movies - Tôi không thích những phim buồn.

- She is uninterested in fishing, so she will not go with us - Cô ấy không thích câu cá nên cô ấy không đi với chúng ta đâu.

 

+ Disinterested lại có nghĩa khác là vô tư, không vụ lợi

Ví dụ:

- The referee should be disinterested - Trọng tài nên vô tư (không vụ lợi).

- We need your disinterested help - Chúng tôi cần sự giúp đỡ vô tư.

 

--------------

TS. Ba Đỗ

Sponsored links