Để tìm hiểu sự khác nhau giữa cách dùng 2 cấu trúc compare to và compare with chúng ta xem xét các ví dụ sau:

 

1. She compares me with a lion.

2. She compares me to a lion.

3. She compares my English with Ana's English.

 

Nhiều người nói rằng 2 cấu trúc này giống nhau, nhưng không phải như vậy. Vậy thì sự khác nhau giữa compare tocompare with là gì? Trong 3 câu ví dụ trên câu nào đúng?

 

Quy tắc:

 

+ Chúng ta sử dụng compare with khi muốn so sánh những thứ cùng loại để tìm sự giống và khác nhau giữa chúng.

Ví dụ:

- My boss often compares my speaking skill with my coworkers - Sếp tôi thường so sánh kỹ năng nói của tôi với đồng nghiệp (So sánh cùng 1 thứ đó là kỹ năng)

 

+ Chúng ta sử dụng compare to khi muốn so sánh những thứ không cùng loại.

Ví dụ:

- He often compares me to a turtle. - Anh ấy thường so sánh tôi với con rùa (Tôi và con rùa không cùng thứ)

- She compares me to the sun - Cô ấy so sánh tôi với mặt trời.

 

Như vậy trong 3 câu ví dụ ở trên ta thấy rằng câu 2 và 3 là đúng, câu 1 là sai.

Hy vọng bạn không nhầm lẫn khi dùng 2 cấu trúc này nữa.

 

----------------

TS. Ba Đỗ

Sponsored links