Để hiểu rõ sự khác nhau giữa will và would chúng ta xem những ví dụ sau đây:

 

1. I hope he will be fine.

2. I hope he would be fine.

3. I would be grateful if you could help him.

4. I will be grateful if you could help him.

 

Bạn có nhận ra câu nào đúng câu nào sai không? Và tại sao nó đúng tại sao nó sai? Sự khác nhau trong cách dùng Will Would ở đây là gì?

 

Quy tắc:

 

+ Chúng ta sử dụng cấu trúc hope/believe/expect (that) someone will do something.

Ví dụ:

I believe that he will be right.

 

+ Chúng ta sử dụng cấu trúc S+ would be grateful if + S + could/would ...

Ví dụ:

We would be grateful if you would give us a ride.

 

Như vậy với cách sử dụng 2 cấu trúc trên ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng câu 1 và câu 3 là đúng câu 2 và 4 là sai.

Và cuối cùng I hope you will remember these rules.

 

-------------

TS. Ba Đỗ

Sponsored links