Chúng ta xem xét ví dụ sau:

 

1. My car is not here. I am searching it.

2. My car is not here. I am searching for it.

3. I search my car for the cellphone.

 

Trong 3 ví dụ trên, ta thấy có sự khác biệt trong cách sử dụng searchsearch for. Câu nào đúng câu nào sai và vì sao? Chúng ta xem quy tắc sửng dụng sau đây.

 

Quy tắc:


+ Chúng ta sử dụng search (tìm) ai đó, cái gì có nghĩa là chúng ta kiểm tra tất cả các bộ phận của nó để tìm.

Ví dụ:

She is searching the house. - Cô ấy lục cả nhà.

 

+ Chúng ta sử dụng search for nghĩa là bạn mất cái gì đó và bạn tìm nó.

Ví dụ:

They are searching for the missing purse. - Họ đang tìm cái ví bị mất

 

Với những quy tắc trên, ta có thể thấy rằng trong ví dụ trên câu 2 và câu 3 là đúng, câu 1 bị sai.

 

---------------

TS. Ba Đỗ

Sponsored links