Chúng ta xem xét ví dụ sau đây:

 

1. I work in an insurance company - Sai

 

2. I work for an insurance company - Đúng

 

Trong tiếng Việt, 2 câu từ work in work for đều có nghĩa là làm việc tại đâu. Vậy sự khác nhau trong cách dùng nó như thế nào?

 

+ Chúng ta dùng work in khi bạn muốn nói chính xác vị trí bạn làm ở trong một công ty.


Ví dụ:

I work in the marketing department - Tôi làm ở phòng thị trường

 

+ Chúng ta dùng work for khi bạn muốn nói tới công việc của bạn một cách chung chung.


Ví dụ:

I work for a finance company - Tôi làm việc ở một công ty tài chính (chung chung không nói rõ vị trí nào, phòng nào)

 

--------------

TS. Ba Đỗ

Sponsored links