Chúng ta xem xét ví dụ sau đây:

 

1. He'll rise the price of this book tomorrow. - Sai

2. He'll raise the price of this book tomorrow. - Đúng

 

Trong tiếng Việt, hai từ riseraise có nghĩa là tăng lên, nâng lên. Tuy nhiên cách sử dụng 2 từ này trong tiếng Anh có sự khác biệt. Vậy sự khác biệt ở đây là gì?

 

+ Chúng ta sử dụng rise khi nói tới cái gì đó mà tự nó tăng lên.

Ví dụ:

- The sun rises at 5:15 am tomorrow - Ngày mai mặt trời mọc lúc 5:15 sáng (Tự mặt trời mọc)

 

+ Chúng ta sử dụng raise khi ai đó nâng lên, tăng lên (không phải tự nó)

Ví dụ:

- They will raise a statue here -  Họ sẽ dựng một bức tượng ở đây (Tự cái tượng nó không thể có ở đó mà phải có ai đó xây và đặt ở đó)

 

-------------

TS. Ba Đỗ

 

Sponsored links