Chúng ta xem xét các ví dụ sau đây:

 

1. This is a wonderful book named "War and Peace". - Sai

2. This is a wonderful book called "War and Peace" - Đúng

 

Hai từ called named có nghĩa tiếng Việt là gọi là, tên là. Trong tiếng Anh có sự khác nhau khi sử dụng 2 từ này. Chúng ta hãy xem hai từ ngày có sự khác nhau như thế nào?

 

+ Chúng ta không dùng named cho vật không chuyển động. Named thường dùng đặt tên cho ai đó hoặc cái gì đó chuyển động.

Ví dụ: Yesterday I met a beautiful girl named Marry.

+ Chúng ta dùng called để đặt tên, tiêu đề cho cái gì đó hoặc ai đó (có thể chuyển động hoặc không)

Ví dụ:

This is my dog called Bolt.

This is a nice place called Hanoi.

My first girlfriend is called Kate

 

Hy vọng bạn đã phân biệt được cách dùng 2 từ named và called.

-------------

TS. Ba Đỗ

Sponsored links