Cac thi trong tieng AnhTrong khi học tiếng Anh sử dụng thời thì của các động từ cũng rất phức tạp. Nếu hiểu không đúng thì sẽ dùng sai dẫn đến sai ngữ pháp. Để giúp các bạn có thể hiểu rõ và phân biệt rõ ràng và sự khác nhau giữa các thời thì trong tiếng Anh. Các bài tập dưới đây sẽ giúp các bạn kiểm tra lại và học các phân biệt các thời thì trong tiếng Anh.

Thời thì của động từ

 1. Hiện tại đơn giản
 2. Hiện tại tiếp diễn
 3. Hiện tại đơn giản vs Hiện tại tiếp diễn
 4. Hiện tại tiếp diễn vs Tương lại đơn giản
 5. Thời hiện tại hoàn thành
 6. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 7. Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn giản
 8. Hiện tại hoàn thành vs Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 9. Hiện tại đơn vs Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại hoàn thành
 10. Quá khứ đơn giản
 11. Quá khứ tiếp diễn
 12. Quá khứ đơn giản vs Quá khứ tiếp diễn
 13. Quá khứ hoàn thành
 14. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 15. Quá khứ hoành thành vs Qkhứ hoàn thành tiếp diễn
 16. Quá khứ đơn - Quá khứ tiếp diễn - Qkhứ hoàn thành
 17. Quá khứ đơn vs Quá khứ hoàn thành
 18. Thời tương lai đơn giản
 19. Tương lai đơn giản vs Tương lai tiếp diễn
 20. Tương lai tiếp diễn
 21. Be going to
 22. Tương lai hoàn thành
 23. Tương lai hoàn thành vs Tương lai tiếp diễn
 24. Tương lai đơn - Be Going To - Hiện tại tiếp diễn
 25. Will vs Be going to


Sponsored links