Việc học tiếng Anh quả là một quá trình dài và gian nan. Không ai có thể giỏi tiếng Anh trong vòng một thời gian ngắn. Do đó việc học hàng ngày theo kiểu mưa dầm thấm lâu là cách rất hiệu quả.

Việc xác định chỗ lỗi của một câu tiếng Anh quả là một trong những kỹ năng khó khi học tiếng Anh. Nó đòi hỏi người học phải có kiến thức ngữ pháp tốt, vốn từ rộng, hiểu biết những thành ngữ và tình huống sử dụng đặc biệt.

Các lỗi thường gặp trong tiếng Anh có thể tạm chia ra các mục như sau:

 

1. Lỗi về cách dùng động từ

Các lỗi này liên quan đến thời thì của động từ, dang nguyên thể hay dạng danh động từ v.v...

2. Lỗi về cách dùng tính từ, trạng từ

Các lỗi này liên quan đến việc kết hợp giữa tính từ với động từ, và danh từ

3. Lỗi về cách dùng danh từ

Danh từ số ít, số nhiều, đếm được không đếm được v.v...

4. Lỗi về cách dùng mạo từ a, an, the

5. Lỗi về cách dùng giới từ

Các lỗi này thường liên quan đến việc kết hợp của các động từ, danh từ, tính từ, trạng từ với 1 giới từ. Việc này khá phức tạp và bạn phải luyện tập và ghi nhớ khá nhiều.

Vậy khi đọc một câu, xác định câu đó bị lỗi chỗ nào thì bạn có thể kiểm tra các mục như trên có thế giúp bạn xác định được phần nào của câu bị lỗi.

Các bài viết dưới đây sẽ chia sẻ những lỗi mà người học tiếng Anh hay gặp phải để các bạn tham khảo.

Bài tập tiếng Anh cho học sinh phổ thông được thiết kế theo chương trình và trình độ của các lớp học từ lớp 6 đến lớp 12. Các bài tập cơ bản và nâng cao giúp học sinh luyện tập tốt hơn, làm quen với các dạng câu hỏi để không bỡ ngỡ khi đi thi. Các dạng bài rất đa dạng bao gồm:

- Tìm lỗi sai

- Điền vào chỗ trống

- Chọn từ đúng hoàn thành câu

- Chọn từ đúng hoàn thành đoạn văn

- Trọng âm

- Phát âm

- Viết lại câu

- Bài đọc trắc nghiệm

- Bài đọc True-False

Tất cả các bài luyện thi đều có đáp án để giúp các em dễ dàng so sánh

Danh mục từ điển các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Anh Việt - Việt Anh. Các thuật ngữ sẽ giúp học sinh, sinh viên và người học nâng cao vốn từ vựng chuyên ngành.

Introduction:

Picture Description is a listening test series to help you improving your listening skill.

Targets:

These tests were designed to help you improving your logical thinking when listening to a question and looking at a picture.

Requirements:

A headphone or a speaker

Instructions:

You'll hear a person reading a question and four answers. Choose the best answer to the question you have heard to match a picture. then click "Submit" button to save your choice.

 

 

Example:

You'll see a picture.

And you listen to a question:

Which flight is cancelled?

A. To Moscow.

B. To Tokyo.

C. To Toronto.

D. To Rome.

 

The answer A is correct.

English Grade 8 - Error Recognition Test were designed to help you practice English error recognition. You will read a sentence with underlined words or phrases. Find the word or phrase that is incorrect. There are four choices for you to choose. You should choose the most appropriate answer to complete the question.

Example:

There is two cars over there.

A. There
B. is
C. two
D. there

The correct answer is B. You should choose B then click "Submit" button to answer.

English Grade 8 - Fill in the Blank - Sentence Tests were designed to help you practice "Fill in the blanks" skills. You will read a sentence with a blank. Fill in the blank with a suitable word to complete the sentence.

Example:

We _____ students.

Suitable word for the blank is "are". You input "are" in a texbox then click "Submit" button to answer.

English Grade 8 - Fill in the blanks - Multichoice Tests were designed to help you practice "Fill in the blanks" skills - Multichoice. You will read a passage with blanks. Choose the best answer for each of the blanks in the given passage.

Example:

He (1)_____ a teacher. He is twenty-five (2)_____ old. He love listening (3) _______ music. He can (4) ______ football. He often (5)_____ fishing on Saturday.

(1)_____
A. am
B. is
C. be
D. are

The best answer to the blank (1) is B. You should choose answer B then click "Submit" button.

English Grade 8 - Fill in the Blanks Tests were designed to help you practice "Fill in the blanks" skills. You will read a passage with blanks. Fill in the blanks with suitable words to complete the passage.

Example:

He (1)_____ a teacher. He is twenty-five (2)_____ old. He love listening (3) _______ music. He can (4) ______ football. He often (5)_____ fishing on Saturday.

For the blank number (1)_____ you input "is" in a texbox then click "Submit" button to answer.

English Grade 8 - Match the Questions to the Answers Tests were designed to help you practice English grammar by matching questions to answers. There are several questions and answers divided into 2 columns. You must match the right column to the correct left column.

Example:

Right Column
1. How are you?
2. How old are you?

Left Column

1. I am 12 years old.
2. I am fine, thank you.

You should match "How are you? - I am fine, thank you" and "How old are you? - I am 12 years old" then click "Submit" button to answer.

English Grade 8 - Odd One Out Tests were designed to help you practice English vocabulary. You will read four words or phrases. Find which one of four words does not belong to.

Example:

A. Monday
B. Season
C. Tuesday
D. Friday

The correct answer is B. You should choose B then click "Submit" button to answer.

English Grade 8 - Reading Comprehension - Matching Tests were designed to help you practice English reading comprehension for grade 8 by matching questions to answers. You will read a passage. After reading, there are questions for you to answer. You should match the questions to answers to complete the test.

Example:

My name is Peter. I am a student. I am 19 years old. I am from London. I have 2 brothers and a sister. My father is a doctor. My mother is a teacher.

Left Column

1. How many brothers does Peter have?
2. What does Peter do?

Right Column

1. He is a student.
2. He has 2 brothers

You should match question 1 to answer 2 and question 2 to answer 1 then click "Submit" button to answer.

English Grade 8 - Reading Comprehension - True False Tests were designed to help you practice English reading comprehension for grade 8 by choosing True or False. You will read a passage. After reading, there are questions for you to answer. You answer the questions by choosing True or False to complete the test.

Example:

My name is Peter. I am a student. I am 19 years old. I am from London. I have 2 brothers and a sister. My father is a doctor. My mother is a teacher.

Question 1. Peter has two brothers.

A. True
B. False

You choose True then click Submit button to answer.

English Grade 8 - Reading Comprehension Tests were designed to help you practice English reading comprehension for grade 8. You will read a passage. After reading, there are questions for you to answer. Each question has four choices. You should choose the best answer to complete the questions. You have 10 minutes to complete.

Example:

My name is Peter. I am a student. I am 19 years old. I am from London. I have 2 brothers and a sister. My father is a doctor. My mother is a teacher.

Question 1. How old is Peter?

A. He is 19 years old
B. He is 16 years old
C. He is 1 years old.
D. He is 2 years old

The correct answer is A. You should choose A then click "Submit" button to answer.

English Grade 8 - Sentence Building - Reorder Tests were designed to help you practice English writing skills for grade 8. There are several words of a sentence. You should reorder the words to make a sentence.

Example:

1. is
2. he
3. teacher
4. a

You should reorder the words to make a correct sentence:
1. he
2. is
3. a
4. teacher.

Then click "Submit" button to answer.

English Grade 8 - Verb Conjugation Tests were designed to help you practice English verb conjugation for grade 8. Put correct form of the verb in brackets into the blank.

Example:

He (go) _____ to school by bus.
You input "goes" into a textbox then click Submit button to answer.

English Grade 7 - Error Recognition Tests were designed to help you practice English error recognition for grade 7. You will read a sentence with underlined words or phrases. Find the word or phrase that is incorrect. There are four choices for you to choose. You should choose the most appropriate answer to complete the question.

Example:

There is two cars over there.

A. There
B. is
C. two
D. there

The correct answer is B. You should choose B then click "Submit" button to answer.

English Grade 7 - Fill in the Blank - Sentence Tests were designed to help you practice "Fill in the blanks" skills. You will read a sentence with a blank. Fill in the blank with a suitable word to complete the sentence.

Example:

We _____ students.

Suitable word for the blank is "are". You input "are" in a texbox then click "Submit" button to answer.


English Grade 7 - Fill in the blanks - Multichoice Tests were designed to help you practice "Fill in the blanks" skills - Multichoice. You will read a passage with blanks. Choose the best answer for each of the blanks in the given passage.

Example:

He (1)_____ a teacher. He is twenty-five (2)_____ old. He love listening (3) _______ music. He can (4) ______ football. He often (5)_____ fishing on Saturday.

(1)_____
A. am
B. is
C. be
D. are

The best answer to the blank (1) is B. You should choose answer B then click "Submit" button.

English Grade 7 - Fill in the Blanks Tests were designed to help you practice "Fill in the blanks" skills. You will read a passage with blanks. Fill in the blanks with suitable words to complete the passage.

Example:

He (1)_____ a teacher. He is twenty-five (2)_____ old. He love listening (3) _______ music. He can (4) ______ football. He often (5)_____ fishing on Saturday.

For the blank number (1)_____ you input "is" in a texbox then click "Submit" button to answer.

English Grade 7 - Match the Questions to the Answers Tests were designed to help you practice English grammar by matching questions to answers. There are several questions and answers divided into 2 columns. You must match the right column to the correct left column.

Example:

Right Colum
1. How are you?
2. How old are you?

Left Column

1. I am 12 years old.
2. I am fine, thank you.

You should match "How are you? - I am fine, thank you" and "How old are you? - I am 12 years old" then click "Submit" button to answer.

English Grade 7 - Odd One Out Tests were designed to help you practice English vocabulary. You will read four words or phrases. Find which one of four words does not belong to.

Example:

A. Monday
B. Season
C. Tuesday
D. Friday

The correct answer is B. You should choose B then click "Submit" button to answer.

English Grade 7 - Reading Comprehension - Matching Tests were designed to help you practice English reading comprehension for grade 7 by matching questions to answers. You will read a passage. After reading, there are questions for you to answer. You should match the questions to answers to complete the test.

Example:

My name is Peter. I am a student. I am 19 years old. I am from London. I have 2 brothers and a sister. My father is a doctor. My mother is a teacher.

Left Column

1. How many brothers does Peter have?
2. What does Peter do?

Right Column

1. He is a student.
2. He has 2 brothers

You should match question 1 to answer 2 and question 2 to answer 1 then click "Submit" button to answer.

English Grade 7 - Reading Comprehension - True False Tests were designed to help you practice English reading comprehension for grade 7 by choosing True or False. You will read a passage. After reading, there are questions for you to answer. You answer the questions by choosing True or False to complete the test.

Example:

My name is Peter. I am a student. I am 19 years old. I am from London. I have 2 brothers and a sister. My father is a doctor. My mother is a teacher.

Question 1. Peter has two brothers.

A. True
B. False

You choose True then click Submit button to answer. 

English Grade 7 - Reading Comprehension Tests were designed to help you practice English reading comprehension for grade 7. You will read a passage. After reading, there are questions for you to answer. Each question has four choices. You should choose the best answer to complete the questions. You have 10 minutes to complete.

Example:

My name is Peter. I am a student. I am 19 years old. I am from London. I have 2 brothers and a sister. My father is a doctor. My mother is a teacher.

Question 1. How old is Peter?

A. He is 19 years old
B. He is 16 years old
C. He is 1 years old.
D. He is 2 years old

The correct answer is A. You should choose A then click "Submit" button to answer.

English Grade 7 - Rewrite Sentence - Matching Tests were designed to help you practice English writing skills for grade 7. There are several sentences and their rewritten sentences. You should match the original sentences to their rewritten sentences to complete the test.

Example:

Left Column

1. How many brothers does Peter have?
2. What does Peter do?

Right Column

1. What is Peter's job?
2. How many brothers has Peter got?

You should match the left sentence 1 to the right sentence 2 and the left sentence 2 to the right sentence 1 then click "Submit" button to answer.

English Grade 7 - Sentence Building Tests were designed to help you practice English writing skills for grade 7. There are several words of a sentence. You should reorder the words to make a sentence.

Example:

1. is
2. he
3. teacher
4. a

You should reorder the words to make a correct sentence:
1. he
2. is
3. a
4. teacher.

Then click "Submit" button to answer.

English Grade 7 - Verb Conjugation Tests were designed to help you practice English verb conjugation for grade 7. Put correct form of the verb in brackets into the blank.

Example:

He (go) _____ to school by bus.
You input "goes" into a textbox then click Submit button to answer.

English Grade 11 - Error Recognition Tests were designed to help you practice English error recognition. You will read a sentence with underlined words or phrases. Find the word or phrase that is incorrect. There are four choices for you to choose. You should choose the most appropriate answer to complete the question.

Example:

There is two cars over there.

A. There
B. is
C. two
D. there

The correct answer is B. You should choose B then click "Submit" button to answer. 

English Grade 11 - Fill in the blanks - Multichoice Tests were designed to help you practice "Fill in the blanks" skills - Multichoice. You will read a passage with blanks. Choose the best answer for each of the blanks in the given passage.

Example:

He (1)_____ a teacher. He is twenty-five (2)_____ old. He love listening (3) _______ music. He can (4) ______ football. He often (5)_____ fishing on Saturday.

(1)_____
A. am
B. is
C. be
D. are

The best answer to the blank (1) is B. You should choose answer B then click "Submit" button.

English Grade 11 - Reading Comprehension Tests were designed to help you practice English reading comprehension for grade 11. You will read a passage. After reading, there are questions for you to answer. Each question has four choices. You should choose the best answer to complete the questions. You have 10 minutes to complete.

Example:

My name is Peter. I am a student. I am 19 years old. I am from London. I have 2 brothers and a sister. My father is a doctor. My mother is a teacher.

Question 1. How old is Peter?

A. He is 19 years old
B. He is 16 years old
C. He is 1 years old.
D. He is 2 years old

The correct answer is A. You should choose A then click "Submit" button to answer.

English Grade 11 - The Same Meaning Sentences Tests were designed to help you practice English writing skills for grade 11. A question sentence will be displayed and there are 4 answer-sentences. You should choose the sentence that is closest in meaning to the given sentence.

Example:

He has been playing golf for 6 months.

A. He started playing golf for 6 months.
B. He started played golf 6 months ago.
C. He started to play golf 6 months ago.
D. He started playing golf for 6 months ago.

The best answer to the question is "C". You choose "C" then click "Submit" button to answer.

English Grade 11 - Word Family Tests were designed to help you practice English Word Family. A sentence with a gap will be displayed. There is a word in brackets. You must type a suitable word family of the word in brackets in a textbox. Then click submit button to answer. You have ten minutes to complete the test.

Example:
You will see:
She felt a sense of ___________(LOSE) when her friend went to live abroad.

You should enter "loss" in the textbox then click "Submit" button to answer.

Introduction:
Listening Comprehension - Picture Description - Easy Tests are in a listening test series of Listening comprehension tests to help you improving your listening skills.

Targets: These tests were designed to help you improving your logical thinking when listening to a question and looking at a picture.

Requirements: A headphone or a speaker.

Instructions:

You'll hear a reading a question and four answers. Choose the best answer to the question you have heard to match a picture then click "Submit" button to save your choice.

From the list below choose one of our FAQs topics, then select an FAQ to read. If you have a question which is not in this section, please contact us.
Here you will find an example set of FAQs.
Select a news topic from the list below, then select a news article to read.
The latest news from the Joomla! Team

When using a word or a phrase in English, some users confuse it with another. This may be the same meaning words, wrong use of words etc.

In these test series, we try to help English learners distinguish a word or a phrase with another. The designing of a test contains 3 parts

1. Examples - Give you examples of using a word or a phrase in sentences

2. Explanation - Tell you how to use a word or a phrase.

3. Test - Exam what you have just learned.

Introduction: Elementary English Reading - True or False - Tests were designed to help you practice English reading comprehension skill - True or False question for Elementary Level.

Target: Improve reading skills and vocabulary.

Instructions:
You will read a passage. After reading, there are some questions for you to answer. There are two options (True and False) for you to select. You should choose True or False to complete the questions. You have 10 minutes to complete the test.

Category: Reading tests

Level: Elementary

Example:

My name is Peter. I am a student. I am 19 years old. I am from London. I have 2 brothers and a sister. My father is a doctor. My mother is a teacher.

Question 1. Peter has two brothers.

A. True
B. False

The correct answer is A. You should choose A then click "Submit" button to answer.

Introduction: Pre-Intermediate English Reading - True or False - Tests were designed to help you practice English reading comprehension skill - True or False question for Elementary Level.

Target: Improve reading skills and vocabulary.

Instructions:
You will read a passage. After reading, there are some questions for you to answer. There are two options (True and False) for you to select. You should choose True or False to complete the questions. You have 10 minutes to complete the test.

Category: Reading tests

Level: Pre-Intermediate

Example:

My name is Peter. I am a student. I am 19 years old. I am from London. I have 2 brothers and a sister. My father is a doctor. My mother is a teacher.

Question 1. Peter has two brothers.

A. True
B. False

The correct answer is A. You should choose A then click "Submit" button to answer.

Introduction: Intermediate English Reading - True or False - Tests were designed to help you practice English reading comprehension skill - True or False question for Elementary Level.

Target: Improve reading skills and vocabulary.

Instructions:
You will read a passage. After reading, there are some questions for you to answer. There are two options (True and False) for you to select. You should choose True or False to complete the questions. You have 10 minutes to complete the test.

Category: Reading tests

Level: Intermediate

Example:

My name is Peter. I am a student. I am 19 years old. I am from London. I have 2 brothers and a sister. My father is a doctor. My mother is a teacher.

Question 1. Peter has two brothers.

A. True
B. False

The correct answer is A. You should choose A then click "Submit" button to answer.

Integrated English Listening Comprehension Test - Easy Level tests your ability in listening spoken English. Each test has 40-45 questions including 5 parts:

Part 1. Listen and fill the gap of the sentence.
Part 2. Listen then rearrange the words to make a sentence.
Part 3. Listen to the question then choose the best response to the question.
Part 4. Listen to the conversation then answer the question.
Part 5. Listen to a talk then answer the question.

Theses tests help you practice listening skills for PET, CEFR, A2, B1, B2, C1, TOEFL, TOEIC and other English proficiency tests. You should prepare a headphone or a speaker before starting a test.

Integrated English Listening Comprehension Test - Medium Level tests your ability in listening spoken English. Each test has 40-45 questions including 5 parts:

Part 1. Listen and fill the gap of the sentence.
Part 2. Listen then rearrange the words to make a sentence.
Part 3. Listen to the question then choose the best response to the question.
Part 4. Listen to the conversation then answer the question.
Part 5. Listen to a talk then answer the question.

Theses tests help you practice listening skills for PET, CEFR, A2, B1, B2, C1, TOEFL, TOEIC and other English proficiency tests. You should prepare a headphone or a speaker before starting a test.

Integrated English Listening Comprehension Test - Hard Level tests your ability in listening spoken English. Each test has 40-45 questions including 5 parts:

Part 1. Listen and fill the gap of the sentence.
Part 2. Listen to the question then choose the best response to the question.
Part 3. Listen to the conversation then answer the question.
Part 4. Listen to a talk then answer the question.
Part 5. Listen to a lecture then answer the question.

Theses tests help you practice listening skills for PET, CEFR, A2, B1, B2, C1, TOEFL, TOEIC and other English proficiency tests. You should prepare a headphone or a speaker before starting a test.

Free TOEFL Practice TestTOEFL Practice Tests help you practice TOEFL online. This free TOEFL test has two sections – Listening and Reading. You have 60 minutes to complete the test. 

I. Listening Section

The Listening section measures your ability to understand conversations and lectures in English. You will listen to conversations and lectures and answer questions after each conversation or lecture. You would be able to take notes while you listened and use your notes to help you answer the questions. 

II. Reading Section

The Reading section measures your ability to understand academic passages written in English. You will read passages and answer questions about them.

Download Free English Tests and Exercises Worksheets PDF for offline use. You can print or photocopy for your students. Students can download and practice at home. There are a lot of kinds of English exercises that cover all skills like grammar, reading comprehension, writing, listening, vocabulary. These worksheets are very helpful for busy teachers.

Các bài tập được thiết kế chuyên biệt cho các bạn luyện thi lấy các chứng chỉ như: A, B, C, A1, A2, B1, B2, C1, C2, TOEFL, TOEIC, IELTS.

Các dạng bài tập bao gồm:

- Kỹ năng nghe

- Kỹ năng đọc

- Kỹ năng viết

Các dạng câu hỏi đều được thiết kế phù hợp với trình độ và mỗi câu hỏi đều có câu trả lời và giải thích đáp án. Giúp người luyện thi nhanh chóng tiến bộ qua từng bài ôn luyện.

Improve your English listening skills through listening lessons