"etc" là viết tắt của từ gì?

"etc" nghĩa là vân vân, nhưng mình không hiểu etc là viết tắt cụm từ nào. Giúp mình nhé!
7 years ago
Asked 7 years ago
Loan

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Là "et cetera"
Answered 7 years ago
Linh

Please register/login to answer this question.  Click here to login