"etc" là viết tắt của từ gì?

"etc" nghĩa là vân vân, nhưng mình không hiểu etc là viết tắt cụm từ nào. Giúp mình nhé!
10 years ago
Asked 10 years ago
Loan

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Là "et cetera"
Answered 10 years ago
Linh

Please register/login to answer this question.  Click here to login