"Xa mặt cách lòng" dịch ntn?

Trong tiếng anh có thành ngữ nào đồng nghĩa với câu "xa mặt cách lòng" không?
8 years ago
Asked 8 years ago
Xuân

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
far of sight, far of might
Answered 8 years ago
quy

far of sight far of might
Answered 8 years ago
quy

far of sight far of might
Answered 8 years ago
quy

Out of sight, out of mind
Answered 8 years ago
Trinh

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.