"dán (thông báo, áp-phích, quảng cáo)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "dán (thông báo, áp-phích, quảng cáo)" nói thế nào trong tiếng anh? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dán (thông báo, áp-phích, quảng cáo) từ đó là: post
Answered 4 years ago
Rossy