"dầm và sàn tấm" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "dầm và sàn tấm" tiếng anh nói như thế nào? Thank you so much.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dầm và sàn tấm từ đó là: beam and slab floor
Answered 5 years ago
Rossy