"đám rối vòng (giác mạc)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "đám rối vòng (giác mạc)" dịch sang tiếng anh như thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đám rối vòng (giác mạc) từ đó là: annular plexus
Answered 5 years ago
Rossy