"đám rối màng mạch não thất ba" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "đám rối màng mạch não thất ba" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đám rối màng mạch não thất ba dịch là: plexus chorioideus ventriculi tertil
Answered 5 years ago
Rossy