"dầm phía trong" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "dầm phía trong" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dầm phía trong dịch là: interior girder
Answered 5 years ago
Rossy