"dầm phía ngoài (nằm giữa 2 cột để đỡ tường)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "dầm phía ngoài (nằm giữa 2 cột để đỡ tường)" dịch sang tiếng anh thế nào? Cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dầm phía ngoài (nằm giữa 2 cột để đỡ tường) từ đó là: spandrel beam
Answered 5 years ago
Rossy